prawnik

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W zdecydowanej większości wypadków chodzi o reprezentację w procesie sądowym. Jeśli jednak jest to możliwe, dążymy do rozstrzygnięcia przy wykorzystaniu mediacji, poradnictwa, czy terapii rodzinnej. Jeżeli nie ma możliwości polubownego załatwienia sporu lub metody te okażą się bezskuteczne, występujemy na drogę sądową. Prawo rodzinne stanowi jedną z głównych gałęzi Kancelarii. Prowadzimy sprawy o rozwód, o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem. Pomagamy w dochodzeniu alimentów, w tym również na etapie ich zabezpieczenia. Prowadzimy sprawy o podział majątku.
 • Rozwód i separacja
 • Władza rodzicielska
 • Alimenty – uzyskanie alimentów, podwyższenie alimentów, zniesienie obowiązku alimentacyjnego
 • Kontakty z dzieckiem
 • Podział majątku
 • Adopcja
 • Ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe

Prowadzimy sprawy:
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • zniesienie współwłasności powstałej w wyniku działu spadku,
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • sprawy o zachowek oraz zapisy i ich wykonanie i inne sprawy związane z dziedziczeniem.
Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy. W ramach prowadzenia spraw spadkowych prowadzimy analizę sprawy, sporządzamy pisma i wnioski, kontaktujemy się z sądami oraz reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji, na bieżąco informując naszych Klientów o stanie sprawy.

Prawo cywilne

To bardzo szeroka dziedzina prawa, która obejmuje m.in. sprawy spadkowe, roszczenia odszkodowawcze czy ochronę dóbr osobistych. Reguluje również kwestię umów o różnym charakterze (sprzedaży, pożyczki, zlecenia itd.), a także sprawy dotyczące nieruchomości. Prowadzimy m.in. sprawy o roszczenia wynikające z umów oraz sprawy o zapłatę. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i windykacji należności. Sporządzamy, analizujemy oraz opiniujemy umowy.

prawo pracy

Świadczymy usługi z zakresu prawa pracy. W szczególności oferujemy:
 • prowadzeniem negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • odszkodowaniami za wypadek przy pracy,
 • sporządzaniem i analizą umów i regulaminów pracowniczych,
 • sprawami z zakresu czasu pracy,
 • sprawami dotyczącymi,
 • zatrudniania młodocianych i dzieci,
 • sprawami z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • umowy o prace,
 • zakaz konkurencji,
 • świadectwa pracy,
 • regulaminy pracy,
 • wypowiedzenia pracy.

Nieruchomości

W ramach świadczonych usług dokonujemy szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości. Zakres:
 • prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe,
 • prowadzimy sprawy o nabycie i zbycie nieruchomości,
 • prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności,
 • prowadzimy sprawy dot. służebności.

Prawo Administracyjne

Zakres:
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentacja i pomoc w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

Prawo Karne

W naszej kancelarii adwokackiej świadczymy usługi doradztwa i konsultacji z zakresu prawa karnego. Oferujemy:

 • obronę i zastępstwo klientów w toku postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
 • opiekę prawną podczas prowadzenia spraw o wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • opracowanie taktyki procesowej i pomoc w przygotowaniu się do rozprawy
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji i zażaleń oraz wniosków o wznowienie postępowania
 • sporządzanie kasacji i reprezentacja w procesach przed Sądem Najwyższym
 • wykonanie i przygotowanie pism w postępowaniu wykonawczym takich, jak: wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary i wniosek o przerwę w wykonywaniu kary.

odszkodowania

Zakres:
 • reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących poniesionej przez nich szkody majątkowej,
 • reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych.